HTML

++ 387 (0)35 369 367
Javni pozivi i obavještenja

Javni poziv za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovne banke bez naknade

 

21.12.2020 09:42
 

Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku, kvalifikacionim uslovima i kriterijima za izbor poslovnih banaka za potrebe Budžeta Tuzlanskog kantona (,,Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 17/20), člana 20. stav 1. i člana 21. stav 1. Zakon o trezoru Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedeiacije BiH", br. 26/16) i člana 4. Rješenja o imenovanju Komisije za izbor poslovnih banaka broj:07/1-14-40682/20 od 04.12.2020. godine, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI POZIV
za izražavanje interesa za pružanje usluga poslovne banke bez naknade

POJAŠNJENJA:

 • ISPRAVKA JAVNOG OGLASA ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA PRUŽANJE USLUGA POSLOVNE BANKE BEZ NAKNADE (18/01/2021)

  U tački 9. Javnog oglasa za izrazžvanje interesa za pružanje usluga poslovne banke bez naknade broj:07/1-11-28090/20 od 21.12.2020. godine objavljenog na web stranici Ministarstva finansija, dnevnom listu „Dnevni avaz" od 22.12.2020. godine i „Sl. novinama FBiH"broj:94/20 u stavu (5) označeni dan „srijedu" mijenja se i glasi;"četvrtak".

 • Pojašnjenja (13/01/2021)
  A. Članom 2. stav 5. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa utvrđeno je:
  „Sve obaveze banke i Ministarstva koje se odnose na transakcijski račun iz ovog ugovora primjenjuju se i na zaključene ugovore iz prethodnog stava ovog člana.

  Navedeni stav podrazumjeva da je banka u obavezi obračunavati i plaćati kamatu na avista sredstva na transakcijskom računu, a ne i na avista sredstva po namjenskim podračunima.


  B. Članom 3. stav 1. tačka 2. i 3. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa utvrđeno je:
  2. Oročavanje sredstava na depozite po viđenju u skladu sa uputama Ministarstva;
  3. Oročavanje sredstava na oročene depozite sa podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: JRT TK) u skladu sa uputama Ministarstva;


  Tačka 2. podrazumjeva oročavanje sredstva sa transakcijskog računa.


  Tačka 3. podrazumjeva oročavanje sredstava sa podračuna.


  C. Član 5. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa briše se.


  D. Član 8. stav 6. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa mijenja se i glasi:

  „Na pitanja plaćanja naknade za obavljanje poslova prinudne naplate primjenjuje se Odluka o tarifi naknada za banke (Službene novine Federacije BiH", broj:46/18 i 69/19), a na ostala pitanja prinudne naplate koja nisu uređena ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Uputstva o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlaštenih organizacija (Službene novine Federacije BiH", broj:83/15)."

  Dakle, Banka ima pravo naplate naknade za obavljanje poslova prinudne naplate (izvršenje sudskih rješenja) na teret transakcijskog računa Ministarstva.  E. Članom 9. stav 4. i 5. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa utvrđeno je:

  „Banka se obavezuje da će obračun, pripis i isplatu prihoda po osnovu kamata (izvršiti posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, te da će obračun dostaviti Ministarstvu u formi i na način određen uputama Ministarstva.)-BRIŠE SE I MIJENJA
  Oročavanje sredstva sa podračuna u okviru JRT TK vršit će se putem zaključivanja posebnih ugovora za svaki podračun pojedinačno , a period oročenja ne može biti duži od isteka fiskalne godine u kojoj se zaključujeu ugovor o oročavanju sredstava."

  Član 9. stav 4. mijenja se i glasi:
  „Banka se obavezuje da će obračun, pripis i isplatu prihoda po osnovu kamata izvršiti prvi radni dan nakon isteka obračunskog perioda za koji se vrši obračun kamate."
  Član 9. stav 5. podrazumjeva maksimalan period oročenja sredstava sa podračuna koji ne može biti duži od 31.12. tekuće fiskalne godine.Dakle, teoretski maksimalan rok oročenja je 12 mjeseci, pod uslovom da je oročenje izvršeno 1, januara tekuće fiskalne godine što je u praksi neizvodivo.

  F. U članu 10. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa, u četvrtom redu briše se zarez i stavlja interpunkcijski znak „tačka-." i briše tekst: „ te se stoga ugovorne strane unaprijed odriču od pokretanja bilo kakvog sudskog i/ili vansudskog postupka po ovom osnovu."


  G. U članu 13. nacrta Ugovora o vršenju usluga unutarnjeg platnog prometa stav 2. i 3. mijenjaju se i glase:

  Stav 2.
  „Ugovor mogu da raskinu Ministarstvo ili Banka bez davanja posebnih obrazloženja, pod uvjetom da drugu stranu pismeno obavijeste o tome najkasnije 60 dana unaprijed."

  Stav 3.
  „Izuzev stava 2. ovog člana, Banka se obavezuje da najmanje 6 mjeseci neprekidno pruža usluge po ugovoru".

  H. U tački 2. Izjave o ispunjavanju kavalifikacionih uslova podobnosti banke i ponuđenoj
  kamatnoj stopi na depozite po viđenju i oročene depozite, utvrđeno je:

  2. Potvrđujem da Banka izražava interes da, u razdoblju trajanja ugovora, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) obračunava i plaća kamatu na depozite po viđenju u visini od ____% i na oročene depozite sa podračuna u okviru JRT TK u visini od ____% , na godišnjem nivou (kamatna stopa mora biti izražena na dvije decimale);

  Navedena tačka podrazumjeva da su ponuđači obavezni ponuditi samo jednu kamatnu stopu na depozite po viđenju (za sredstva na transakcijskom računu) i jednu kamatnu stopu na oročene depozite sa podračuna u okviru JRT TK, bez obzira na period oročenja.


  NAPOMENA:

  OBAVJEŠTAVAJU SE SVI PONUĐAČI DA IZMJENE UGOVORA O VRŠENJU USLUGA UNUTARNJEG PLATNOG PROMETA, DATE PUTEM OVIH POJAŠNJENJA NE ZAHTJEVAJU DOSTAVU IZMJENJENIH UGOVORA OD STRANE PONUĐAČA, OBZIROM DA SE RADI O TEHNIČKIM POJAŠNJENJIMA, A DA ĆE KONAČAN UGOVOR SA IZABRNOM BANKOM BITI ZAKLJUČEN U FORMI KOJA ĆE SADRŽAVATI SVE IZMJENE I DOPUNE DATE PUTEM POJAŠNJENJA. • Ponuđači su obavezni dostaviti samo dokumentaciju traženu tačkom 7. Javnog poziva, što podrazumjeva da ne postoji obaveza dostavljanja dokaza za date izjave kao npr. uvjerenja o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i doprinosa za PIO/MIO ili uvjerenje o izmirenima porezima u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama, obzirom da se poklanja vjera datoj izjavi odgovornog lica. (11/01/2021)

 • Potpisivanjem, ovjerom i popunjavanjem Izjave o ispunjavanju kavalifikacionih uslova podobnosti banke i ponuđenoj kamatnoj stopi na depozite po viđenju i oročene depozite ne smatra se da je ispunjen uslov iz tačke 7. stav 1. alineja b). Naime, pored Izjave o ispunjavanju kavalifikacionih uslova podobnosti banke i ponuđenoj kamatnoj stopi na depozite po viđenju i oročene depozite ovjerene kod notara ( tačka 7. stav 1. alineja a) Javnog poziva), potrebno je posebno dostaviti Izjavu ovlaštenog lica banke o ponuđenoj j kamatnoj stopi na depozite po viđenju i kamatnoj stopi na depozite sa podračuna u okviru JRT Tuzlanskog kantona potpisanu, protokolisanu i ovjerenu od strane banke (tačka 7. stav 1. alineja b) Javnog poziva), (11/01/2021)

 • Profitabilno poslovanje banka u smislu tačke 2. alineja c) Javnog poziva odnosi na 2018. I 2019. godinu.Naime, postupak izbora poslovne banke u okviru JRT Tuzlamskog kantona pokrenut je u 2020. godini, te se 2018. i 2019. godina smatraju prethodnim godinama u odnosu na godinu u kojoj se vrši izbor. (11/01/2021)

 • Za potrebe prijave na Javni poziv , Ministarstvu finansija je dovoljan jedan potpis na nacrtu ugovora, međutim ukoliko je procedurama Banke utvrđeno da to vrše dva ovlaštena potpisnika, i takav način potpisivanja smatrat će se urednim. (11/01/2021)

 • Javni poziv je objavljen u Dnevnom Avazu od 22.12.2020. godine i u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, broj 94. od 25.12.2020. godine. (08/01/2021)

 • Ponuđači su obavezni ponuditi samo jednu kamatnu stopu na oročene depozite bez obzira na period oročenja, obzirom da period oročenja ne može biti duži od 31.12. fekuće fiskalne godine, odnosno godine u kojoj se vrši oročenje. (08/01/2021)

 • Kriterij „poslova mreža banke" odnosi se na poslovnu mrežu na području Tuzlanskog kanona. (08/01/2021)

 • Obavještavamo Vas da tekstom Javnog poziva nije precizirano koja forma obrazaca BS i BU treba biti dostavljena, te će Ministarstvo finansija, odnosno Komisija za provođenje Javnog poziva prihvatati navedene obrasce dostavljene bilo kojoj instituciji - FBA i AFIP. (05/01/2021)
0 0