HTML

+387 (0)35 369 367
Aktivnosti ministarstva

Održana radionica u oblasti programskog budžetiranja

 

18.01.2023 12:05
Slika
 
U okviru Projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“ u periodu od oktobra do decembra 2022. godine, u saradnji sa kantonalnim Ministarstvima finansija, organizovane su radionice za predstavnike kantonalnih pilot budžetskih korisnika na temu programskog budžetiranja.
Obuke su održane u okviru planiranih aktivnosti Projekta “Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Evropska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company, čiji je cilj da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Radionice predstavljaju nastavak procesa edukacije budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u razumijevanju novog budžetskog pristupa i nove metodologije programskog budžetiranja. Proces obuka je započeo u posljednjem kvartalu 2021. godine i nastavljen je tokom 2022. godine, kada su održane edukacije u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći svim budžetskim korisnicima na nivou Federacije BiH, u cilju redefinisanja njihovih budžetskih programa i indikatora učinaka, nakon čega je započela edukacija kantonalnih budžetskih korisnika.

U prostorijama Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona dana 22. novembra 2022. godine, održana je radionica na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. Učesnici su upoznati sa aktivnostima projekta koje predstavljaju dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Glavne teme radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje izmjena Zakona o budžetima u Federaciji BiH u kontekstu implementacije programskog budžeta, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja u FBiH, veza budžeta i strateškog planiranja, novi format budžeta).

Radionica je imala za cilj da se prezentuju prijedlozi budžetskih programa i indikatora učinaka za svaku od prisutnih institucija, koje su predstavnici Projekta pripremili na temelju: dokumentacije koje su institucije dostavile, trenutne strukture budžetskih programa i indikatora, nove metodologije programskog budžeta za FBiH, dobrih međunarodnih praksi i strateških dokumenata. Također je uzeta u obzir struktura godišnjih i trogodišnjih programa/planova rada koje su institucije razvile u skladu sa važećim propisima. Predložena programska struktura služi kao ulazni materijal za razmatranje od strane svake institucije prilikom donošenja odluke o budžetskim programima i indikatorima, a konačna odluka će biti na rukovoditeljima institucija.
U praktičnom dijelu obuke, učesnici su diskutovali o primjerima indikatora učinaka (pasoš indikatora) koji imaju suštinski značaj za primjenu programskog budžeta.

Radionici su prisustvovali resorni pomoćnici ministara, rukovodioci sektora, stručni savjetnici i saradnici, kao i osobe zadužene za izradu godišnjih i trogodišnjih planova rada institucija.
Pružanje ovakvog vida tehničke pomoći budžetskim korisnicima predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta sa zaposlenima u federalnom i kantonalnim Ministarstvima finansija, što je ujedno i snažan preduslov uspješne implementacije novog budžetskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprijeđenje procesa programskog budžetiranja i usklađenost sa procesom srednjoročnog planiranja i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.
0 0