HTML

+387 (0)35 369 367

Registar budžetskih korisnika TK

Na osnovu člana 3. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13,9/14,13/14,8/15,91/15 i 102/15) i člana 3. Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.30/14), Ministar finansija donosi


PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA
BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA
I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se budžetski korisnici te način vođenja Registra budžetskih korisnika u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu:Registar).


Član 2.

Termini koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) budžetski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave i ostali koji su u budžet Tuzlanskog kantona uvršteni kao budžetski korisnici,

2) Registar je popis budžetskih korisnika.

Član 3.

Registar iz člana 2. tačke 2. ovog Pravilnika uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: ministarstvo).


II. UTVRĐIVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

Član 4.

Budžetski korisnici u smislu člana 2. tačke 1. ovog Pravilnika su oni korisnici kod kojih su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

1) da je osnivač zakonodavno ili izvršno tijelo Tuzlanskog kantona

2) da je aktivnost, prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti, dio aktivnosti za koje je odgovorna Federacija Bosne i Hercegovine po Zakonu i Ustavu;

3) da je za funkcionisanje aktivnosti, odnos između prihoda budžeta Tuzlanskog kantona i drugih izvora prihoda (vlastiti prihodi) više od 50% (pedeset posto) u korist prihoda iz budžeta, a da te aktivnosti predstavljaju javnu funkciju koja mora biti dio rada javnih institucija, i da:

a) koriste kontni plan za budžet i budžetske korisnike;

b) su navedeni u Registru iz člana 2. tačke 2. ovog Pravilnika.


III. REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA (RBK)


Sadržaj Registra
Član 5.

(1) Registar sadrži podatke o budžetskim korisnicima budžeta Tuzlanskog kantona, a to su:

- Redni broj budžetskog korisnika iz Registra (RBK broj),

- Datum upisa u Registar,

- Datum posljednje promjene,

- Datum brisanja iz Registara,

- Naziv budžetskog korisnika,

- Naziv nadležnog ministarstva,

- Oznaka nadležnog ministarstva – glava,

- Oznaka budžetskog korisnika - razdjel,

- Oznaka budžetskog korisnika – potrošačko mjesto,

- Identifikacioni broj (ID broj),

- Adresa budžetskog korisnika,

- Poštanski broj,

- Naziv grada/općine,

- Statistička oznaka općine,

- Standardna klasifikacija djelatnosti (šifra djelatnosti),

- Osoba za kontakt, telefon, faks, e-mail,

- Osnivač,

- Naziv, broj i datum osnivačkog akta budžetskog korisnika,

- Izvor finansiranja,

- Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje budžetskog korisnika,

- Broj lične karte ovlaštene osobe.

(2) Podatke iz Registra (RBK broj, naziv budžetskog korisnika,oznaku budžetskog korisnika- potrošačko mjesto, ID broj, adresu korisnika, poštanski broj i naziv grada/općine) ministarstvo objavljuje u službenim glasilima svake godine najkasnije do kraja maja tekuće godine za sljedeću budžetsku godinu.

(3) Ako se status budžetskog korisnika utvrdi na način propisan članom 7. ovoga Pravilnika nakon isteka roka iz stava 2. ovoga člana, podaci o budžetskom korisniku objavljuju se sljedeće godine.

(4) Podaci iz Registra koji se ne objavljuju u službenim glasilima javni su i dostupni u ministarstvu.


Način vođenja Registra
Član 6.

Podaci o budžetskim korisnicima budžeta Tuzlanskog kantona upisuju se u Registar na osnovu obrasca Registar budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (Obrazac RBK), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 7.

(1) Budžetski korisnici budžeta Tuzlanskog kantona Obrazac RBK dostavljaju ministarstvu u roku od osam dana od dana osnivanja.

(2) Ministarstvo je dužno u roku od osam dana od prijema Obrasca RBK, na osnovu člana 4. tač. 1., 2. i 3.ovog Pravilnika, odlučiti o davanju saglasnosti za upis budžetskog korisnika u Registar.

(3) Ministarstvo će uskratiti saglasnost za upis budžetskog korisnika u Registar, ukoliko nema dovoljno finansijskih sredstava u budžetu za godinu za koju se podnosi zahtjev.

(4) Ministarstvo potpisivanjem Obrasca RBK daje saglasnost za upis budžetskog korisnika u Registar.

(5) Dodjelom broja iz Registra (RBK broj) ministarstvo utvrđuje status budžetskog korisnika na osnovu člana 4. ovog Pravilnika.

(6) Obrazac RBK popunjava se i predaje samo jednom.

(7) RBK broj je neponovljiv i ne može se mijenjati.

Član 8.

Budžetski korisnici čiji podaci nisu navedeni i objavljeni u skladu sa članom 5. stav 2. ovog Pravilnika smatraju se brisanim iz Registra.

Član 9.

(1) O promjeni podataka unesenih u Registar budžetski korisnici budžeta Tuzlanskog kantona izvještavaju ministarstvo, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, na obrascu Promjene u Registru budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (Obrazac PRBK), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Ako se nad budžetskim korisnikom mijenja nadležnost, Obrazac PRBK dostavlja se ministarstvu ili drugom tijelu na nivou glave organizacijske klasifikacije čiji je korisnik bio prije promjene, koje ovjerava navedeni obrazac u roku od dva dana od dana prijema i šalje ministarstvu ili drugom tijelu na nivou glave organizacijske klasifikacije koje preuzima nadležnost nad budžetskim korisnikom.

(3) Ministarstvo ili drugo tijelo na nivou glave organizacijske klasifikacije iz stava 1. ovog člana i ministarstvo ili drugo tijelo na nivou glave organizacijske klasifikacije iz stava 2. ovog člana koje preuzima nadležnost nad budžetskim korisnikom potpisani Obrazac PRBK dužni su u roku od dva dana od dana prijema dostaviti ministarstvu.


IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 10.

Budžetski korisnici koji su osnovani prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužni su popunjeni Obrazac RBK dostaviti nadležnom organu za vođenje Registra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo finansija


Broj:07/1-05-17483/16

Tuzla,18.07.2016.godineMINISTAR

Jakub Suljkanović,dipl.ecc,s.r.

Prilozi:

0 0